PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI «FLIGHT SIMULATOR #1 – ASAA D.O.O. 2023»

Organizator nagradnega natečaja «SIMULATOR LETENJA – ASAA D.O.O. 2023» (v nadaljevanju «nagradni natečaj») je družba ASAA, računalništvo d.o.o., ID za DDV SI 95144285 (v nadaljevanju «ASAA d.o.o.» oz. «organizator»).

2. Namen nagradnega natečaja
Namen nagradnega natečaja je promocija blagovne znamke Flight Simulator #1 in pridobiti čim večje število sledilcev organizatorju nagradnega natečaja na socialnih omrežjih Instagram (flyone.si), Facebook (Flight Simulator #1 - Opening in Ljubljana) in TikTok (flyone.si). V nadaljevanju se Instagram, Facebook in TikTok podjetja ASAA d.o.o. navajajo s terminom »socialna omrežja«.

3. Trajanje nagradnega natečaja
Nagradni natečaj traja od dne 19. 12. 2023 s štartom na socialnih omrežjih do dne 24. 12. 2023 do 23:59. Žreb bo elektronski in se bo izvedel na dan 25.12.2023.. Nagrajenec bo objavljen na socialnih omrežjih.

4. Sodelovanje v nagradnem natečaju
S 25. 5. 2018 je prišla v uporabo nova Splošna uredba o varstvu podatkov, ki posameznikom zagotavlja več nadzora nad lastnimi osebnimi podatki. S tem namenom smo na podjetju ASAA d.o.o. vzpostavili nov način sodelovanja v nagradnih natečajih, ki jih organiziramo na socialnih omrežjih. Postopek je sledeč. Ob vsakem nagradnem natečaju vas bomo seznanili z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov.

Posameznik, ki bi rad sodeloval v nagradnem natečaju preko socialnih omrežij in se strinja z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov, ob kreativnem odgovoru na nagradni natečaj v komentarju označi osebe, s katerimi bi želel preizkusiti letalski simulator oz. z drugimi besedami na nedvoumen način izraziti privolitev in sledi vsem navodilom organizatorja. Na ta način izrazi svojo privolitev z namenom in obsegom obdelave osebnih podatkov in sodeluje v nagradnem natečaju. Komentarji brez sledenja vsem navodilom organizatorja oz. komentarji iz katerih ne bo mogoče na nedvoumen način razbrati privolitve, ne bodo sodelovali pri izboru v nagradnem natečaju.

Posameznik, ki ne želi sodelovati v nagradnem natečaju in želi oddati samo komentar, v komentarju jasno zapiše, da se ne strinja z obdelavo osebnih podatkov ter ne označi oseb, s katerimi bi želel preizkusiti letalski simulator.

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so starejše od 18 let.

V nagradnem natečaju ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so del ekipe Flight simulator 1#. Navedeni bodo iz nagradnega natečaja izključeni s strani organizatorja.5. Preklic sodelovanja v nagradnem natečaju
Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradnega natečaja prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek s pripisom »PREKLIC« o preklicu na e-poštni naslov flights.ljubljana@gmail.com in sicer do 24.12.2023 do 23:59 ure. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradnem natečaju, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

6. Potek nagradnega natečaja
V nagradnem natečaju udeleženec sodeluje na način, da v skladu s temi pravili v skladu z zahtevami objave nagradnega natečaja na socialnih omrežjih ASAA d.o.o. (Flight Simulator 1#) opravi zahtevano nalogo in poda svojo privolitev, s katero sprejema te splošne pogoje.

Udeleženec lahko sodeluje dvakrat in sicer:
  • Z všečkanjem enega od socialnih omrežij Flight Simulator 1# (Facebook, Instagram ali TikTok) ter s pripisom komentarja kot je opisan v 4. točki tega dokumenta.
  • Z deljenjem objave organizatorja o nagradni igri v lastni zgodbi in označitvijo organizatorjevega profila na socialnem omrežju, preko katerega je sodelujoči delil zgodbo (Facebook, Instagram ali TikTok).

7. Izbor nagrajencev
Komisija organizatorja bo 25.12.2023 med tistimi sodelujočimi, ki bodo v natečaju sodelovali v skladu s temi pravili, po zaključku nagradnega natečaja po lastni presoji izbrala enega nagrajenca.

Komisija, ki jo sestavljajo trije člani, bo izbor nagrajencev izvedla elektronsko. Izbor bo javno objavljen na socialnih omrežjih (ime profila nagrajenca ali priimek in ime nagrajenca).

Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani vseh članov komisije in izpisan enem izvodu ter se bo hranil na sedežu organizatorja eno leto od zapisa.

8. Nagrade
Organizator bo v nagradnem natečaju podelil eno nagrado:

  • Darilni bon – Letalski simulator 1# - 120,00 EUR (DDV je vključen):
  • https://flyone.si/certificates

9. Obveščanje in prevzem nagrad
Nagrajenec bo o izboru obveščen najpozneje v roku treh (3) delovnih dni po zaključku nagradnega natečaja z objavo organizatorja na socialnih omrežjih. Nagrajenec, ki je sodeloval zgolj preko socialnih omrežjih bo v zasebnem sporočilu preko socialnih omrežjih nato pozvan, naj na elektronski naslov flights.ljubljana@gmail.com pošlje sporočilo s svojim naslovom.

V primeru, da se nagrajenec v roku desetih (10) delovnih dni od objave nagrajencev organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradnem natečaju in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu podatkov, navedenih v 1. odstavku tega člena, bo organizator nagrajenca obvestil o načinu prevzema nagrade. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na socialnih omrežjih organizatorja nagradnega natečaja.

10. Obdavčitev nagrad
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad, ki so predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z navedenim se strinjajo, da bodo v primeru, da bodo izžrebani kot nagrajenec v tej nagradni igri, upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju nagradne igre) posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega
prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku petih (5) delovnih dni od objave nagrajencev. V kolikor nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem
roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. Organizator bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajence pripravil obračun in odvedel akontacijo dohodnine za prejeto nagrado pri plači. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado (kot npr. stroške prevzema nagrade, prevoza, ipd.), nosi nagrajenec sam.

11. Varovanje osebnih podatkov
Vsi podatki in informacije, ki so zahtevani kot pogoj za udeležbo v nagradnem natečaju, bodo posredovani organizatorju. Za vsebino nagradnega natečaja je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradnim natečajem se obrnite na elektronski naslov flights.ljubljana@gmail.com.

Sodelujoči v nagradnem natečaju organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradnem natečaju dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

  • izvedbe nagradnega natečaja skladno s temi splošnimi pogoji;
  • obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
  • objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;
  • za interno obdelavo podatkov.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu.

12. Odgovornost
Sodelujoči sodelujejo v nagradnem natečaju na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih
sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije). Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradnega natečaja
iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradnem natečaju sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradnega natečaja, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko socialnih omrežij in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. Izključitev iz nagradnega natečaja
V primeru kršitve navedenih pravil nagradnega natečaja in drugih žaljivih komentarjev ter dejanj si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradnega natečaja brez predhodnega opozorila.

14. Reševanje sporov
Vse pritožbe v zvezi z nagradnim natečajem rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s tem nagradnim natečajem, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

15. Končne določbe
S podajo privolitve k sodelovanju v nagradnem natečaju udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradnega natečaja, ki so objavljeni preko Facebook profila Flight Simulator #1 - Opening in Ljubljana socialnih omrežjih in na uradni spletni strani organizatorja. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradnega natečaja. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in
sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil v pogojih objavljenih na uradni spletni strani organizatorja v biografiji na socialnih omrežjih.


V Ljubljani, dne 18. 12. 2023